Nemocenské pojištění

Účast na nemocenském pojištění OSVČ je  dobrovolná. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění si lze v době splatnosti navýšit a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.

Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou. Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,3 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

Stanovení výše vyměřovacího základu pro dávky NP OSVČ (vazba na DP)

S účinností od 1. 1. 2014 si i nadále OSVČ určuje měsíční základ NP svou platbou. Dle § 5b odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o NP pro účast zaměstnanců na NP (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu třech let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ NP z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok.

Výše uhrazených záloh na DP v roce 2014 nemá již vazbu na výši měsíčního základu NP ani na výši ročního vyměřovacího základu za rok 2014.

Jestliže OSVČ uhradí platbu ve vyšší výši, než odpovídá měsíčnímu základu stanovenému dle předchozího odstavce, k částce přesahující stanovený maximální měsíční základ, se při výpočtu dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nepřihlíží.

OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenské se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů, za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ vznikla účast na nemocenském pojištění, se pojistné na nemocenské pojištění platí vždy.

OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.