Vývoj nezabavitelných a dalších souvisejících částek potřebných k výpočtu srážek ze mzdy (v Kč)

Datum: Březen 11th, 2014, vydáno v kategorii: Nezařazené autor:

Vývoj nezabavitelných a dalších souvisejících částek potřebných k výpočtu srážek ze mzdy (v Kč)

2014 2013 2012
Nezabavitelná částka na povinného 6188,67 6064,67 5841,33
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1547,47 1516,17 1460,33
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení (100%ní částka výpočtové základny) 9283 9097 8762
Vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 3094 3032 2920
Čtěte více

Krácení dovolené

Datum: Únor 28th, 2014, vydáno v kategorii: Nezařazené autor:

Krácení dovolené (§ 223)Nárok na plnou výměru dovolené má zásadně jen zaměstnanec, který u zaměstnavatele pracoval v pracovním poměru po celý rok. Jestliže nepracoval, přichází v úvahu krácení dovolené. Podmínky a rozsah krácení dovolené za neodpracovanou dobu jsou stanoveny v § 223.

 • Celoroční nárok dovolené se krátí v případě, že zaměstnanec neodpracuje pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, alespoň 100 dnů. Nejčastěji se jedná o případy omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci z důvodu pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, za které zaměstnavatel odpovídá, se však posuzují jako výkon práce). Za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů se krátí zaměstnanci dovolená o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu.
 • Za každou neomluveně zameškanou směnu (pracovní den) může (ale nemusí) zaměstnavatel zaměstnanci krátit dovolenou o 1 až 3 dny. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají.
 • Zaměstnanci, který nepracoval pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 21 takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o jednu dvanáctinu. Stejně se krátí dovolená pro vazbu, došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno jenom proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl amnestován.
 • Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.
 • Dovolená se krátí pouze v příslušném kalendářním roce, ve kterém vznikly důvody pro krácení, nelze je přenášet do dalšího roku.
 • Dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená se může krátit pouze z důvodů neomluveného zameškání směny (pracovního dne).
Čtěte více

Nová adresa

Datum: Únor 28th, 2014, vydáno v kategorii: Nezařazené autor:

Firma nyní sídlí na ulici Poděbradova 101A, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Výhodou nové adresy je atraktivnost lokality, bezproblémové parkování, blízkost zastávek veřejné dopravy.

Čtěte více

Účetní poradenství Ostrava

Datum: Září 23rd, 2011, vydáno v kategorii: Nezařazené autor:

Do nabídky našich služeb patří také konzultace a účetní poradenství. Tyto konzultace a účetní poradenství jsou zaměřeny na:

 • povinnosti při založení a ukončení podnikání
 • daňovou optimalizaci
 • zavedení a dohled nad vedením daňové evidence nebo účetnictví klientem
 • kontrolu vedení mzdové a personální agendy
 • kontrolu zpracování mezd

 

Daňová optimalizace

Nedílnou součástí účetního poradenství je i optimalizace daní, neboli využití zákonných možností, jak ušetřit na daních.
Zákony umožňují například vyplácet příspěvky zaměstancům, které se odepisují z daní a naopak zaměstnancům se nezdaňují, umožňují paušální odpočty, přerušení odepisování a mnohé další možnosti, o kterých nebývá u podnikatelů velké podvědomí.
Naší úlohou je najit a navrhnout možná řešení tak, aby výsledné daně byly co nejnižší.

Zavedení a dohled…

Zavedení a dohled nad vedením daňové evidence nebo účetnictví klientem může být vhodným kompromisem mezi plnohodnotným vedením daňové evidence nebo účetnictví firmou a nebo vlastními silami. Tato varianta je vhodná například při zaměstnání pomocné administrativní síly bez hlubších účetních znalostí, nebo třeba při malém množství účetních položek, kdy není ekonomické zadávat práce externí firmě.

Kontrola mzdových a personálních agend

Provádíme účetní poradenství i v oblasti kontroly mzdových a personálních agend. Mezi tyto agendy patří například mzdové listy, pracovní smlouvy, ELDP a jiné…
Kontrola zpracování mezd

I při zpracování mezd je nutno dodržovat zákonem stanovená pravidla tak, aby bylo vyhověno mnohým požadavkům. Při současné legislativě a její časté změně je to úkol mnohdy velmi náročný jak na čas, tak na odborné znalosti. Zadáním úkolu specializované firmě se tak vyhnete mnohým chybám a z nich plynoucích sankčních postihů.

 

Účetní poradenství Ostrava – ceník

Poradenství v účetnictví Ostrava

Čtěte více

Vedení účetnictví Ostrava

Datum: Září 23rd, 2011, vydáno v kategorii: Nezařazené autor:

Naše služby

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování mezd a personalistiky
 • Zpracování DPH včetně daňového přiznání
 • Vedení skladové evidence
 • Kontrola účetnictví a daňové evidence
 • Zpětné zpracování účetnictví a daňové evidence
 • Zpracování všech typů daňových přiznání + odkaz
 • Vypracování smluv (pracovněprávních, běžného obchodního styku)
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic
 • Účetní poradenství
 • Optimalizace daní
 • Osobní zastupování při kontrolách, vytýkacích řízeních na základě plné moci na OSSZ, zdravotních pojišťovnách, FÚ
 • Podání v souvislosti se založením, ukončením či změnou podnikání na živnostenském úřadě či obchodním soudu
 • Vypracování žádosti o úvěr
 • Vyplnění ročních statistických výkazů

 

Vedení účetnictví Ostrava – ceník

Účetní Ostrava

Čtěte více

Jak vést daňovou evidenci

Datum: Září 23rd, 2011, vydáno v kategorii: Nezařazené autor:

Co je to daňová evidence a k čemu slouží?

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Musí obsahovat údaje o příjmech a výdajích a v neposlední řadě údaje o majetku a závazcích. Daňová evidence je tedy taková velmi zjednodušená stručnější forma účetnictví. Učetnictví v pravém slova smyslu to, ale není.

Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Komu je daňová evidence určena

Daňová evidence je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat „paušálně“ (procentem z příjmů).

Daňovou evidenci nepovedou ti, kteří jsou tzv. účetní jednotkou (osobou vedoucí podvojné účetnictví). To se týká následujících osob:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl v předchozím kalendářním roce částku 15 mil. Kč
 • fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví dobrovolně

Daňová evidence mohou bez problémů vést všichni drobní podnikatelé (fyzické osoby) nezapsaní v obchodním rejstříku, s ročním obratem pod 15 mil. korun.

Jak by měla vypadat daňová evidence

Neexistuje paragraf zákona o daních z příjmu, který by určoval, jak přesně má daňová evidence vypadat. § 7b zákona č. 586/1992 Sb. (zákona o daních z příjmu) dává potencionálnímu poplatníkovi pouze základní informace o tom, co daňová evidence příjmů a výdajů zjišťuje, jakým způsobem je oceněn majetek a závazky, a pak je zde zmínka o povinnosti provádět inventarizaci a archivaci. To je vše, co se zde píše.

Záleží tedy pouze na vás, jakou formu daňové evidenci si zvolíte. V zákoně nejsou předepsány knihy majetku, závazků, peněžní deník, pokladní kniha ani karty majetku. Můžete tedy použít některý z účetních či komplexních ekonomických programů, nebo celou daňovou evidenci vést bez problémů v MS Excel, popřípadě v jiném tabulkovém procesoru (Open Office či Google Spreadsheet). Musíte mít však na paměti následující: Na základě vaší daňové evidence budete finančnímu úřadu dokazovat, že jste v daňovém přiznání uvedli vaše daňové příjmy a výdaje ve skutečné výši.

Dále je třeba mít na paměti, že vaše daňová evidence musí splňovat nezbytné podmínky (náležitosti) dané zákonem o dani z příjmu:

Daňová evidence musí obsahovat základní informace o:

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a závazcích.

Evidence o příjmech a výdajích (peněžní evidence) musí být přitom od evidence majetku a závazků oddělena. Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových a výdaje na zajištění a udržení příjmů („daňové výdaje“) je třeba oddělovat od výdajů neovlivňujících základ daně („výdaje nedaňové“).

Hlavním cílem daňové evidence je tedy zjištění základu daně (pro vyplnění daňového přiznání a odvedení daní finančnímu úřadu). Přehledně vedená daňová evidence by měla zároveň poskytnout podnikateli přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů (pohledávky a závazky).

Jak vést daňovou evidenci 2011

Informace jsou aktuální do 23.9.2011

Čtěte více

O nás

Datum: Červen 15th, 2011, vydáno v kategorii: Firemní aktuality autor:

Oblast naší působnosti je především Ostrava a jeho blízké okolí. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i rozpočtovým, příspěvkovým a neziskovým organizacím.
Naše služby se zaměřují na vedení daňové evidence (dříve známé jako jednoduché účetnictví), účetnictví (dříve podvojné účetnictví), zpracování mezd, přiznání k dani pro malé a střední firmy.
Svým zákazníkům nabízíme individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Našim hlavním cílem je spokojený zákazník.

Čtěte více